You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aangifte ongeval

Deze procedure is geldig bij een ongeval/kwetsuur opgelopen tijdens een training, wedstrijd of sportieve activiteit door de club ingericht.

Download ongevalaangifte

Details polis

Aangifte van een ongeval  

De speler licht de club in en gebruikt een formulier “Aangifte van ongeval” om de nodige administratie in orde te brengen.Dit formulier moet ingevuld worden door de speler zelf langs de ene zijde en door de behandelende dokter aan de andere zijde ( medisch getuigschrift ) . Dit ingevuld formulier moet u in ieder geval zo snel mogelijk terug bezorgen aan de secretaris (Tackaert Rudi – Eegene 4 - 9200 Oudegem ) .

  • Vergeet niet de handtekening van het slachtoffer of de ouder/wettelijke voogd
  • Vergeet ook niet om een kleefbriefje van het ziekenfonds aan te brengen !
  • Ongevalaangiftes moeten ALTIJD binnen de 21 dagen zijn toegekomen bij de voetbalbond anders kan u geen enkele tegemoetkoming in de kosten  krijgen ! ( Opgelet !1 dag te laat in Brussel = geen tegemoetkoming !! )

Ten aanzien van het ziekenfonds moet de speler eveneens een ‘aangifte van ongeval’ doen om terugbetaling van de dokterskosten tengevolge van het ongeval te kunnen bekomen. Het ziekenfonds is wettelijk verplicht de aard en omstandigheden van het ongeval op te vragen om de eventuele burgerlijke aansprakelijkheid van een derde te onderzoeken.

Wat wordt er terugbetaald?

Dit formulier dient om de kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit te recupereren via het Federaal SolidariteitsFonds van de KBVB.

Deze terugbetalingen via de Bond slaan enkel op de vastgestelde wettelijke baremas.

  • Supplementen voor eenspersoonskamer , extra honoraria van specialisten , speciale braces e.d. worden evenwel niet terugbetaald. Per ongeval worden er ook dossierskosten aangerekend.
  • Wanneer de dokter een aantal kinebehandelingen heeft vermeld op de ongevalaangifte en er blijken er nadien meer nodig dienen deze extra kinebehandelingen ALTIJD OP VOORHAND aangevraagd te worden aan de voetbalbond door middel van een nieuw medisch voorschrift VOORALEER de nieuwe reeks aanvangt ! Anders krijgt u hiervoor geen enkele tegemoetko

Verantwoording onkosten  

In te dienen wanneer de kwetsuur volledig genezen is. Bij een vrij zware kwetsuur is het wel mogelijk tussentijdse afrekeningen op te sturen naar de Bond.

  • Na de registratie van het ongeval krijgt u via de secretaris een nieuwe formulier (ontvangstbewijs ) dat de behandelende dokter moet invullen wanneer de kwetsuur volledig genezen is.
  • Dit ingevuld formulier dient u terug te bezorgen aan de secretaris SAMEN met het volledig detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds , de eventuele ORIGINELE hospitalisatiefacturen , medische onkostennotas of de farmaceutische specialiteiten

Bij ontvangst van dit formulier en de nodige bewijslast is voor de Bond deze ongevalaangifte volledig afgesloten

Hoe verloopt de terugbetaling?  

Bij het afsluiten van de ongevallenaangifte door de bond wordt het bedrag aan de club gestort samen met een terugbetalingsbewijs. Het bedrag en bewijs worden door de club aan het lid bezorgd.

Wat bij hervallen in blessure?

Wanneer een speler na een kwetsuur de trainingen hervat en blijkt dat de kwetsuur nog niet volledig genezen is en verder behandeling nodig is moet de speler een nieuwe “aangifte van ongeval” doen. De kosten van deze “nieuwe” kwetsuur kunnen namelijk niet meer toegevoegd worden aan het dossier van de “oude” kwetsuur aangezien de speler door het hernemen van de trainingen/wedstrijden te kennen heeft gegeven t.o.v. de KBVB dat de kwetsuur volledig genezen was. Let op : de speler kan onder geen voorwaarden de kosten op de club afwentelen indien hij geen nieuwe “aangifte van ongeval” doet.