You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Clubcharter vertrouwenspersoon

Reglement inzake seksuele intimidatie, pesten, agressie en bedreiging

Inleiding

Het gedragsreglement seksuele intimidatie, pesten, agressie en bedreiging is van belang voor iedereen die aan sport doet of betrokken is bij de sport.
Ze zijn vooral bedoeld om de begeleider van een sporter(s) een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.
Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en wat niet toelaatbaar is, omdat dit van persoon tot persoon verschillend is.

Waarom ?

Juventus Schoonaarde vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten.
We willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt,ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond.
Binnen onze vereniging gebeuren een hoop goede zaken, we zijn volop in ontwikkeling en iedereen helpt en werkt met een betrokken hart.
Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt, met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan.
De vertrouwenspersonen zijn dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering.
Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt en persoonlijk be- en/of doorgeleiden

Voor wie ?

Elk lid (of de ouders),vrijwilliger of begeleiders van Juventus Schoonaarde kan zich wenden tot de vertrouwenspersonen als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. 
Voor grensoverchrijdend gedrag heeft de club een aanspreekpunt integriteit (API) aangeduid die hiervoor de nodig opleidingen heeft gevolgd. 

Verantwoordelijkheid begeleider

Respecteer de persoonlijke grenzen van de sporter met betrekking tot diens levensovertuiging, ras, geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid en ondersteun haar/hem zoveel mogelijk in het stellen van grenzen naar anderen toe.

Vertrouwenspersonen

Juventus heeft 3 vertrouwenspersonen aangesteld.

Hubert Adam, 0474432665 ,hubert.adam@skynet.be
Koen Baeke, 0471434274 , koen.baeke1@telenet.be
Tim Leys, 0477870879, jeugdalgemeen@kfcjschoonaarde.be (API van de club)

Wat doen deze vertrouwenspersonen?

Luisteren naar klachten en problemen.
Melding van klacht en/of probleem aan het bestuur. Dit kan anoniem en is altijd vertrouwelijk.
Nagaan of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk is
In overleg met de hulpvrager een plan van aanpak maken.
Eventuele doorverwijzing naar (professionele) hulpverlening.
Nazorg verlenen.

Begripsbepalingen

Seksuele intimidatie : Iedere vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt·ervaren.

Seksueel misbruik : Seksueel misbruik omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn.

Agressie en bedreiging : Het welbewust verbaal uiten of gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een lid van de vereniging

Pesten : Het herhaaldelijk uitoefenen van psychische mishandeling door een persoon of een groep

Discriminatie : Het ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen en groepen op basis van ras, seksuele gerichtheidhandicap en leeftijd.

Begeleider Onder begeleider wordt verstaan trainer, begeleiders, bestuurders, wedstrijdfunctionarissen enz.